Новости района

Заменить водительское удостоверение можно онлайн

Казахстанцы могут заменить водительское удостоверение на портале электронного правительства. Для этого необходимо иметь электронно-цифровую подпись. Услуга доступна для граждан РК, проживающих в Астане и Алматы, а также в областных центрах.

После авторизации на портале egov.kz требуется заполнить электронную заявку и подписать ее ЭЦП. К заявке прикладывается фотография и скан с изображением подписи. Далее необходимо распечатать сформированное электронное заявление, которое находится в разделе «История получения услуг» личного кабинета. Также необходимо распечатать электронный чек об оплате государственной пошлины. Его можно найти в разделе об истории оплаты услуг. К слову, стоимость госпошлины за водительское удостоверение – 1,25 МРП (3007).

После этого остается только проехать в спецЦОН по месту жительства или в РЭП дорожной полиции для получения готового водительского удостоверения. При себе необходимо иметь: распечатанные заявление и чек;  водительское удостоверение для обмена; документ, удостоверяющий личность; справки из псих- и нарко- диспансера, а также медицинскую справку 083-формы.

Пресс-служба некоммерческого акционерного общества «Правительство для граждан»

13.03.2018

От восьмого марта до восьмого марта…

Накануне международного женского дня в государственной корпорации «Правительство для граждан» собрали интересную статистику. За период с 8 марта прошлого года по сегодняшний день в центрах обслуживания населения государственные услуги получили более 13 миллионов женщин.

Госкорпорация «Правительство для граждан» оказывает более 620 услуг. Ежедневно во фронт-офисы по всей стране обращается более ста тысяч человек. Более 50% из них – прекрасная половина. Например, из всех выданных электронно-цифровых подписей 53%, а это более 2 миллионов ЭЦП, получили женщины.

Меньше статистика среди автолюбителей, так, из выданных водительских удостоверений через спецЦОНы – 25% выдано женщинам, а это более 96 тысяч водителей. Зарегистрировали права на транспортные средства почти 337 тысяч женщин.

К слову, на сегодняшний день 303 508 женщин получают пособия по уходу за ребенком до года, 1 525 818 женщин – пенсии. Более 236 тысяч женщин получают пособия как многодетные матери.

Пресс-служба некоммерческого акционерного общества «Правительство для граждан»

07.03.2018

Ордабасы ауданы тұрғындарына хабарландыру!  

Мәселеңізбен қабылдауға жазылыңыз

 

Қазақстан Республикасының «Прокуратура органдары лауазымды адамдарының жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау туралы» Қағиданың 29 тармағының талаптарына сай 2018 жылдың наурыз айының 15 күні сағат 17.00-ден бастап, облыс прокурорының орынбасары Бөлегенов Ержан Ерғалиұлы, Ордабасы ауданына шығу арқылы жеке және заңды тұлға өкілдеріне жеке қабылдау жүргізеді.

Жеке қабылдау жоғарыда көрсетілген Қағиданың 27-тармағына сәйкес, облыс прокуроры мен оның орынбасарлары:

  1. Өтініш беруші келіспеген сол мәселе бойынша аудан прокурорының өтінішті қанағаттандырудан бас тарту туралы жауабы болған жағдайда;
  2. Сот актілеріне наразылық келтіру туралы өтінішхаттар бойынша;
  3. ҚР «Прокуратура туралы» Заңының 21-бабына сәйкес прокуратура органдарымен қаралуға жататын жергілікті өкілді және атқару билік органдарының шешімдері мен әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) берілген шағымдар бойынша жүргізеді.

Қағиданың 31 тармағында облыс прокурорының және оның орынбасарының қабылдауына:

— Сол мәселе бойынша облыс прокурорымен бұрын қабылданған- тұлғалар;  соттың өндірісіндегі істер бойынша сот актілеріне, сондай-ақ істерді- қарау кезінде судьялардың әрекеттерін даулаған жағдайда;

— Соттың өндірісіндегі істер бойынша сот актілеріне, сондай-ақ істерді қарау кезінде судьялардың әрекеттерін даулаған жағдайда;

— ҚР Жоғарғы Сотының түпкілікті сот қаулысы болған кезде сот- актілеріне дау айтатын жағдайда;

— ҚР «Прокуратура туралы» Заңының 21-бабына сәйкес прокуратура- органдарының құзыретіне кірмейтін мәселелер бойынша;

— ҚР ҚПК-інің 106-бабының бірінші бөлігіне сәйкес арыздардың- қаралуы соттың құзыретіне кіретін және сотқа жолданған қылмыстық істер бойынша;

— Сот актілеріне кассациялық шағым беру мерзімін өткізіп алған кезде;

—  Мемлекет мүддесіне қатысты, қоғамдық мүдделерді немесе өзін қорғай алмайтын азаматтарды қорғауға қатысты емес істер бойынша сот актілерін даулаған жағдайда;

— ҚР АПК-нің 429 бабына сәйкес талап арыздарды қайтару, іс бойынша — іс жүргізуді тоқтата тұру, талап арыздарды қараусыз қалдыру мәселелері бойынша шығарылған апелляциялық сатыдағы соттың ұйғарымдарына наразылық білдіру туралы;

— ҚР АПК-нің 434 бабына сәйкес оңайлатылған іс жүргізу тәртібімен- қаралған; татуласу келісімімен, дауды (жанжалды) медиация, партисипативтік рәсім тәртіптерімен реттеу туралы келісіммен аяқталған; талап қою сомасы екі мың АЕК-тен кем болған кезде жеке тұлғалардың және талап қою сомасы отыз мың АЕК-тен кем болған кезде заңды тұлғалардың мүліктік мүдделеріне; талап қоюдан бас тартуға байланысты аяқталған істер бойынша; төлем қабілетсіздігін реттеу туралы, сондай-ақ оңалту рәсімі және банкроттық рәсімі аясында туындайтын даулар жөніндегі істер, оның ішінде борышкер жасасқан мәмілелерді жарамсыз деп тану туралы, борышкердің мүлкін қайтару туралы, банкроттықты немесе оңалтуды басқарушының талап қоюлары бойынша дебиторлық берешекті өндіріп алу туралы істер бойынша сот актiлерін кассациялық тәртiппен қайта қарауға байланысты;

— ҚР ҚПК-нің 484 бабына сәйкес қылмыстық теріс қылықтар және онша- ауыр емес қылмыстар туралы істер бойынша процеске қатысушылардың дәлелдемелерін, өтінішхаттарын зерттеу тәртібі мен тәсіліне, сот отырысының залында тәртіп сақтауға қатысты, мемлекеттік және жекеше айыптаушының айыптаудан бас тартуына байланысты мәселелер бойынша, тергеу судьясы шығарған сот актілерін кассациялық тәртіпте қайта қарауға жатпайтын сот актілеріне шағымданғанда жазу жүргізілмейді.

Жеке қабылдауға жазылу, 15.03.2018 жылы сағат 19:00-ге дейін, аудан прокуратурасында жүзеге асырылатынын назарларыңызға саламыз.

 

 

         Ордабасы ауданы прокуратурасы

 

 

 

 

05.03.2018

С дипломом в село!

Если Вы прибыи для работы и проживания в сельские населенные пункты, согласно приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 ноября 2014 года № 72 «Об утверждении Правил предоставления мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты», Вы можете обратиться с письменным заявлением и предоставить документы администратору для получения мер социальной поддержки в виде подъемного пособия и бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья за счет бюджетных средств.

Местный представительный орган (маслихат) района (города областного значения) с учетом потребности в специалистах в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, заявленной акимом района (города областного значения), ежегодно принимает решение о предоставлении специалистам подъемного пособия и бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья.

Для получения мер социальной поддержки специалист предоставляет администратору следующие документы:
1) при получении подъемного пособия:
      заявление по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
копия документа, удостоверяющего личность;
копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по новому месту работы;
копия диплома об образовании;
сведения о предыдущем месте прописки из миграционной службы;
адресная справка с места жительства, подтверждающая проживание в соответствующем населенном пункте.
      2) при получении подъемного пособия и бюджетного кредита на приобретение жилья:
      заявление по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
копия документа, удостоверяющего личность;
копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по новому месту работы;
копия диплома об образовании;
акт оценки приобретаемого недвижимого имущества;
сведения о предыдущем месте прописки из миграционной службы;
адресная справка с места жительства, подтверждающая проживание в соответствующем населенном пункте;
копия свидетельства о браке (для специалистов, состоящих в браке);
справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества у специалиста, его(ее) супруги(а) и детей в данном сельском населенном пункте.
3) при получении подъемного пособия и бюджетного кредита на строительство жилья:
      заявление по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
копия документа, удостоверяющего личность;
копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по новому месту работы;
копия диплома об образовании;
сведения о предыдущем месте прописки из миграционной службы;
адресная справка с места жительства, подтверждающая проживание в соответствующем населенном пункте;
копия свидетельства о браке (для специалистов, состоящих в браке);
справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества у специалиста, его(ее) супруги(а) и детей в данном сельском населенном пункте;
акт на право пользования земельным участком, предоставленным на строительство жилья на имя специалиста;
акт оценки залогового имущества;
договор страхования залогового имущества;
письменное согласие на софинансирование части строительства жилья, превышающей размер выдаваемого кредита.
Документы представляются в подлинниках и копиях для сверки, после чего подлинники документов возвращаются специалисту.

Бюджетные кредиты предоставляются местным исполнительным органам областей посредством заключения кредитных договоров на следующих условиях:
с последующим предоставлением специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, для приобретения или строительства ими жилья в тенге сроком до 15 лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых
Размеры мер социальной поддержки:

1) подъемное пособие в сумме, равной 70 месячному расчетному показателю;
2) социальная поддержка для приобретения или строительства жилья – бюджетный кредит в сумме, не превышающей 1500 месячного расчетного показателя.

Одним из основных условий для получения мер социальной поддержки является работа по специальности в соответствующем учреждении, расположенном в сельском населенном пункте. В этой связи приобретение жилья должно осуществляться по месту работы и прописки специалиста.

Адрес администратора: Ордабасынский район, село Темирлан, улица Кажымухана, №209, ГУ «Отдел экономики и финансов Ордабасынского района», контакты 8(72530) 2-16-51.

Секретарь комиссии Тулебаев Нурсултан Абдукахарулы. 

03.03.2018

«Правительство для граждан» взяло курс на проактивное оказание государственных услуг

Сегодня состоялось расширенное заседание коллегии Министерства информации и коммуникаций. Заместитель премьер-министра Аскар Жумагалиев отметил, что на данный момент проведена большая работа по переходу на цифровое государство. Это позволило Казахстану выйти на 33 место среди государств, оказывающих услуги в электронном формате. По словам Жумагалиева, проделанная работа показала, что благодаря интеграции информационных систем можно исключить количество выдаваемых справок до 50%. Также заместитель премьер-министра рассказал, что сейчас совместно с МВД разрабатывается возможность оформления автомобилей онлайн и отметил необходимость перевода государственных услуг в проактивный формат.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев в своем выступлении подчеркнул, что с учетом озвученных поручений Президента перед госкорпорацией стоит задача по обучению граждан цифровым навыкам работы, в особенности на портале электронного правительства. А также отметил, что в 2018 году ключевым мероприятием будет реализация принципа «Digitalbydefault», предусматривающего планирование и последующее оказание госуслуг исключительно в электронной форме.

Председатель госкорпорации «Правительство для граждан» АблайханОспановотчитался об итогах работы компании за прошедший год и рассказал о задачах на 2018 год. В настоящее время проводится активная работа на площадке Межведомственной комиссии по отбору государственных услуг, подлежащих оказанию через государственную корпорацию, на которой рассматриваются вопросы оптимизации и автоматизации государственных услуг. За прошедший год проанализировано 415 государственных услуг, из которых 206 отобрано для оптимизации. Одни из популярных пилотных проектов, реализованных по итогам МВК: исключение требование справок о зарегистрированных правах для регистрации по месту жительства и сервис по предоставлению сведений третьим лицам через SMS-подтверждение.

Поделился глава госкорпорации и ходом текущего проекта по проактивному оказанию государственных услуг, связанных с рождением ребенка. С момента запуска проекта, 29 декабря прошлого года, было отправлено более 34 тысяч SMS-сообщений женщинам, родившим ребенка, с предложением зарегистрировать рождение посредством мобильного телефона. Более 17 тысяч рожениц уже воспользовались государственными услугами через телефон. Проект реализован в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» по переходу на проактивное государство и дает возможность, не выходя из дома, получить свидетельство о рождении ребенка, поставить его на очередь в детский сад и оформить социальные пособия. Для этого матерям необходимо иметь актуальный абонентский номер, зарегистрированный в базе мобильных граждан. В скором времени, в рамках проекта станет доступна и регистрация ребенка по месту жительства.

«В этом году мы внедрим проактивный принцип для получения госуслуг при изменении данных владельца недвижимости, при выплате госгарантии сохранности пенсионных накоплений, а также при установлении инвалидности и при возбуждении исполнительного производства. Кроме того, будет открыто еще 15 цифровых ЦОНов, по одному в каждом областном центре Казахстана и в г.Алматы», — добавил Оспанов.

К слову, за прошлый год государственной корпорацией «Правительство для граждан» оказано 38 219 972 услуг, из них 24 700 130 услуг в электронном формате.

 

Пресс-служба некоммерческого

акционерного общества

«Правительство для граждан»

19.02.2018

Казахстанцев освободили от предоставления справок

Сервис «Услуги без справок» запущен на портале электронного правительства по поручению заместителя премьер-министра РК Аскара Жумагалиева. Теперь казахстанцам больше не нужно предоставлять в госорганы адресные справки, справки о зарегистрированных правах на недвижимость и об отсутствии/наличии недвижимостив бумажном формате. Необходимые сведения государственные органы будут запрашивать самостоятельно через портал электронного правительства.

Новый пилотный проект позволяет получать три вида информационных справок по согласию услугополучателя через SMS-сообщение третьим лицам. «За период с 25 января по 5 февраля этого года через ЦОНы было выдано более 312 тысяч электронных справок. Согласно оперативному опросу – 45% из них граждане получили для предоставления в коммунальные службы или образовательные учреждения», — рассказал АблайханОспанов, председатель госкорпорации «Правительство для граждан».

Для пользования сервисом нужно быть зарегистрированным в базе мобильных граждан.Механизм работы прост: заинтересованное лицо авторизуется на портале электронного правительства, где выбирает раздел «Сервис получения справок третьими лицами» и заполняет в поле «ИИН» данные человека, на которого запрашивает сведения. Если гражданин зарегистрирован в базе мобильных граждан, то заинтересованное лицо выбирает вид справки и подписывает запрос своим ЭЦП. После этого порталом гражданинуавтоматически направляется SMS-сообщение с просьбой принять решение: разрешить получение сведений или отказать в их получении. К слову, согласиться или отказаться от предоставления сведений нужно в течении двух часов.

Механизм «Paperfree» позволит сократить бумажный оборот на 24 млнсправок в год, исключит необходимость похода за ними, сократит нагрузку на операционные залы ЦОНов и сделает еще один шаг в реализации программы «Цифровой Казахстан».

 

Пресс-служба некоммерческого

акционерного общества

«Правительство для граждан»

19.02.2018

Предпринимателям станет легче получать лицензию на торговлю алкоголем

На минувшем заседании Межведомственной комиссии по отбору государственных услуг для оказания через государственную корпорацию «Правительство для граждан» принято решение оптимизировать государственные услуги по линии Комитета государственных доходов. До конца этого года предпринимателям станет значительно легче получать лицензии на хранение, а также оптовую и розничную реализацию алкогольной продукции. 

Если сегодня для того, чтобы получить лицензию, предпринимателям необходимо предоставить пакет из четырех документов, то в будущем достаточно будет заполнить форму сведений на портале электронного правительства. Все необходимые данные госорган получит автоматически из соответствующих информационных систем. Нужно только оплатить госпошлину и подписать заявление своей ЭЦП. Помимо этого будут значительно сокращены сроки получения лицензии. С 15-ти до одного рабочего дня. Кроме того, с пятнадцати до десяти рабочих дней сократится срок выдачи лицензий на производство этилового спирта и табачных изделий.

Напомним, стоимость лицензии на хранение и розничную реализации в столице и городах республиканского значения составляет 100 МРП, в городах районного значения и поселках – 70 МРП, в сельских населенных пунктах – 30 МРП, стоимость лицензии на хранение и оптовую реализацию составляет – 200 МРП. Переоформление лицензии – 10% от ставки при выдаче лицензии, дубликат лицензии – 100% от ставки.

 

«Азаматтарға арналған үкімет»

мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ

Баспасөз қызметі

19.02.2018

Оценена работа и намечены новые задачи

Аким Ордабасинского района Рашид Каипжанов отчитался перед жителями района по проделанной работе в 2017 году и намеченных задачах на 2018 год. На отчетное собрание специально присутствовал руководитель аппарата акима Южно-Казахстанской области Ауелхан Тургынбеков.

Рашид Усипханулы подробно рассказал о проделанной в 2017 году работе и ознакомил с планами.

Бюджет района на 2018 год утвержден в 16 млрд. 004 млн. тенге. В сфере сельского хозяйства запланировано увеличить объем валовой продукции на 36 млрд. тенге, объем посевных земель на дополнительные 1000 гектаров и довести до 54200 гектаров, объем теплиц на 16 гектаров, объем интенсивных садов на 187 гектаров, так же увеличить поголовье племенного животноводства на 6583 голов по программам «Сыбага», «Кулан» и «Алтын асык». Так же запланировано увеличение убойных площадок крестьянского хозяйства «Карабала» в Бугуньском сельском округе и ТОО «Миграж Б» в Боржарском сельском округе на 1000 голов и запуск цеха по переработке мяса сельскохозяйственного кооператива «Сатти жол-1» в Каракумском сельском округе.

В текущем году будет произведена механическая очистка шести каналов за счет областного бюджета. Намечено довести объем промышленной продукции в 17 млрд, 934 млн. тенге и увеличить индекс физического объема на 105 процентов в сравнений с 2017 годом.

Ожидается запуск трех проектов в казахско-турецкой индустриальной зоне в рамках Карты индустриализации на 7 млрд. 025 млн. тенге, где откроется 190 рабочих мест. В сфере строительства завершилось строительство 200 местных школ в аулах Теспе и Береке, 600 местной школы «Достык» в ауле Шубарсу, а в аулах Арыстанды и Ордабасы начато строительство 200 местных средних школ. В коммунальной сфере запланировано строительство систем водоснабжения в аулах Арыстанды, Боралдай и Жусансай.

Природным газом обеспечены жители аулов Ыкыластемир и Теспе, начата работа по строительству газового трубопровода в аул Темирлан. Будут проведены капитальный и текущий ремонты внутренних дорог по району на 455 млн. 694 тысяч тенге за счет районного бюджета по программе развития регионов.

Почетный гражданин района Койшыбай Арипбаев положительно оценил отчет акима района.  Так же он выразил желание об открытии в районе производства по переработке кожи и мяса. А председатель районного женского совета Мария Зайтункызы предложила увеличить число коммунальных квартир для молодых семей и молодых специалистов. Депутат районного маслихата Замира Маханова подняла вопрос финансирования детских садов, работающих по программе «Балапан».

Ауелхан Елтайулы в итоговом слове отметил о наличии проделанных в районе работ и призвал продолжить работу во благо жителей и для реализации задач, вытекающих из Послания Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». Рассказал о совершенствовании предпринимательства и производства, которые будут совершенствовать страну.

05.02.2018

Новая проактивная услуга — «прописать» новорожденного ребенка по SMS

Запущенный «Правительством для граждан» пилотный проект, в рамках которого услуги по регистрации рождения ребенка, оформлению пособий и поставке на очередь в детский сад можно получить посредством SMS-сообщений станет еще шире.

На сегодняшний день заявления по регистрации ребенка поступают автоматически, благодаря интеграции информационных систем государственных органов. Сразу после рождения младенца родителям приходит SMS-сообщение, где предлагается получить государственную услугу по регистрации рождения. Таким образом, граждане могут получить свидетельство о рождении, указать номер счета для получения пособий по рождению и встать на очередь в детский сад, не посещая фронт-офисы госкорпорации «Правительство для граждан».

На последнем заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя Премьер-министра А. Жумагалиева было принято решение расширить спектр услуг, предоставляемых госкорпорацией в проактивном формате. Так, было предложено направлять SMS о возможности регистрации ребенка по месту жительства сразу после регистрации рождения. Теперь услугополучателю будет достаточно просто отправить подтверждение-согласие, и предоставить в ответ на SMS-запрос адрес регистрации. Данные о праве собственности будут проверены в системе и после получения согласия собственника, новорожденный будет зарегистрирован по указанному адресу.
Для получения этих и других услуг в проактивном формате необходимо зарегистрироваться в базе мобильных граждан. Привязать ИИН к номеру мобильного телефона можно как в личном кабинете на портале Egov, так и посетив Центр обслуживания населения.
Справочно
За месяц с момента запуска пилотного проекта молодым мамам направлено свыше 18 тыс. SMS с поздравлениями и предложением получить услуги посредством мобильной связи. Более 7 тысяч рожениц дали согласие на получение проактивных услуг. На сегодняшний день таким способом выдано почти 2 тыс. свидетельств о рождении и 777 детей поставлено в очередь в детский сад.

Пресс-служба некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

01.02.2018