23
12 / 2016

Субсидиарлық жауапкершілікке тарту

2016 жылғы 31 тамызда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті «Оңалту және банкроттық туралы»  Қазақстан Республикасының Заныңда көзделген негіздері бойынша борышкердің лауазымды  тұлғаларын және құрылтайшысын(қатысушысын) субсидиарлық жауапкершілікке тарту және залал сомаларын өндіріп алу бойынша әкімшінің қызметіне бақылауды жүзеге асырудың әдістемелік ұсынымдары бекітілген.

Осы Әдістемелік ұсынымдар банкроттық рәсімінің нәтижелері бойынша борышкердің мүлкінің жеткіліксіз болуына қарай қанағаттандырылмай қалған талаптарды борышкердің құрылтайшысы(қатысушысы) және лауазымды адамдарын субсидиарлық жауаптылыққа тарту және олардың әрекеті нәтижесінде келтірілген залал сомасын өндіріп алу бойынша  аумақтық мемлекеттік кірістер органдары тұлғасында әкімшілер мен кредиторлар қызметтеріне бақылау жүргізу механизмін айқындау бойынша практикалық көмек көрсету мақсатында әзірленген.

«Оңалту және банкроттық туралы»ҚР Занында көзделген негіздері бойынша борышкердің кінәлі адамдарын субсидиарлық жауаптылыққа тарту және залал сомасын өндіріп алуға бойынша  әкімшілердің қызметін бақылауды Мемлекеттік кірістер департаменті бөлімшелері әкімшілердің, ҚР Қаржы министрлігінң 2015 жылғы 10 наурыздағы №159 бұйрығымен бекітілген,әкімшінің ағымдағы және сырау салған ақпараттарды беру қағидасына сәйкес олар ұсынған ағымдағы ақпараттарды және осы әдістемелік ұсынымдарда көрсетілген басқа мәліметтерді талдау жолымен жүргізеді.

«Оңалту және банкроттық туралы»  Қазақстан Республикасының Занңың 6-бабы 1-тармағына сәйке борышкердің құрылтайшысы(қатысушысы) және (немесе) лауазымды адамдары әдейі банкраттық үшін дәрменсіз борышкердің кредиторлары алдында өзіне тиеселі мүлікпен субсидиарлық жауаптылықта болады.

Банкроттың лауазымды адамы борышкеді төлем қабылетсіздігіне әдейі әкеп соқтырғаны үшін оның мүлкінің меншік иусіне залалды өтейді.

Әдейі жасалған банкроттық белгілерін анықтау нәтижесі бойынша субсидиарлық жауаптылыққа тарту және залал сомасын өндіріп алу бойынша әкімшілер мен кредиторлардың қызметіне бақылауды  жүзеге асыру тәртібіне сәйкес,банкроттық рәсімін жіргізу барысында әдейі жасалған банкроттық белгілері анықталған жағдайда МКД бөлімшелері он жұмыс күн ішінде кінәлі адамдарды қылмыстық жауаптылыққа тарту туралы заңды күщіне енген сот актісін,қылмыстық-процестік заңнамасының негізінде сотқа дейінгі тергеу ісін тоқтату туралы қауылыны,кінәлі адамдарды қылмыстық жауаптылықтан босатпайды,борышкердің кінәлі адамдарды субсидиарлық жауаптылықта тарту бойынша щара қолдану үщін,кінәлі адамдарды әкімшілік жауыптылыққатарту бойынша қаулыны әкімшілерге жолдайды.

Банкроттық рәсімін жүргізу барысында жалған банкроттық белгілері анықталған жағдайда МКД бөлімшелері жоғарыда көрсетілген құжаттаржы кредиторларға жолдайды.

МКД бөлімшелері әкімшілердің әдейі жасалған банкроттық белгілерін анықтаудың нәтижесі бойынша борышкердің кінәлі адамдарын субсидиарлық жауаптылыққа және залал сомасын өндіріп алу туралы талабымен «Оңалту және банкроттық туралы»  Қазақстан Республикасының Занңың 6-бабы 3-тармағында белгіленген мерзімде сотқа жүгінуге бақылау жургізеді.

Әкімшілердің әдейі жасалған банкроттық белгілерін анықтау нәтижесі бойынша борышкердің кінәлі адамдарын субсидиарлық жауаптылыққа тарту туралы талабымен сотқа жүгінбеу не уақытылы жүгінбеу фактісі белгілі болған жағдайда,әкімші әкімшілік жауаптылыққа тартуға жатады.

МКД бөлімшелері жалған банкроттық белгілерін анықтау нәтижесі бойынша кінәлі адамдарды субсидиарлық жауптылыққа тарту және залал сомасын өндіріп алу туралы талабын МКД тұлғасында бір айлық мерзімде сотқа жолдауын бақылауды қамтамасыз етеді.

Сонымен қатар «Оңалту және банкроттық туралы»  Қазақстан Республикасының Занңың 11-бабында көзделген негіздер бойынша субсидиарлық жауаптылыққа тарту және залал сомасын өндіріп алу бойынша әкімшілердің қызметіне бақылауды жүзеге асыру тәртібі  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің  2016 жылғы 31 тамызда бекітілген әдістемелік ұсынымдарда белгіленген.

1)Занның 11-бабы 2-тармағының 1) тармақшасымен көзделген факті белгілі болған жағдайда,субсидиарлық жауаптылыққа тарту туралы талаппен сотқа жүгіну міндеттемесін орындауды;

Мүлкінің бағасы кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағатандыруға жеткіліксіз болғанда,мүліктің меншік иесі,оның уәкілетті органы,заңды тұлғаның құрылтай құжаттарымен уәкілеттісімен,оны тарату туралы шешім қабылдаған жағдайда,борышкерді банкрот деп тану туралы сотқа жүгінбеу фактісі анықталғанда әкімшілерге қатысты осы мәселе бойынша бақылау жүргізіледі.

Әкімшілердің қызметіне бақылау жүргізу мақсатында МКД бөлімшелері осы тармақ бойынша:

мүліктің меншік иесі, оның уәкелетті органы, заңды тұлғаның органы,құрылтай құжаттары бойынша уәкелеттісімен,оны тарату туралы шешім,сондай-ақ тарату комиссиясы және оның нәтижесі бойынша жұмыс шеңберінде шешім қабылдап немесе ондай шешімді қабылдау күні анықталып шешім қабылдаған фактіні;

осындай шешім қабылдаған сәтте борышкердің мүлкінің құнын анықтау;

борышкерді тарту туралы шешім қабылдаған күнге кредиторлар талаптарын толық қанағаттандыруға борышкердің мүлкі жеткіліксізболу фактін анықтау қажет.

2)Заңның 11-бабы 2-тармағының 2)тармақшасында көзделген фактіні анықтау барысында субсидиарлық жауаптылыққа тарту туралы талабымен сотқа жүгіну бойынша міндеттемені орындауды;

Егер бір кредитордың немесе бірнеше кредиторлардың талаптарың қанағаттандыру олардың басқа кредиторлар алдындағы қаржылай міндеттемелерін толық көлемде орындаудың мүмкін болмауына әкеліп соқса,олардың борышкерді банкрот деп тану туралы сотқа жүгінбеу фактісін аңықтау бойынша әкімшілерге қатысты осы мәселе бойынша бақылау жүргізеді.

Осы тармақ бойынша әкімшілердің қызметіне бақылау жүргізу мақсатында МКД бөлімшелері анықтауы қажет;

кредиторлар алдындағы борышкердің төлем қабылетсіздігі(міндеттемесі) туындаған күн;

борышкердің төлем қабылетсіздігі  туындағаннан кейін басқа кредиторлардың  алдында кредиторлардың бірінің талаптарын қанағаттандыруда артықшылық жағдайларының болуын;

бір кредитордың немесе бірнеше кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру олардың басқа кредиторлар алдындағы қаржылай міндеттемелерін толық көлемде орындаудың мүмкін болмауына әкеліп соққан жағдайда, оны банкрот деп тану туралы сотқа жүгіну бойынша борышкердің міндеттемесі туындаған күн.

3) Занңың 11-бабы 2-тармағының 3) тармақшасында көзделген  фактіні анықтау барысында, субсидиарлық жауаптылыққа тарту туралы талабымен сотқа жүгіну бойынша міндеттемені орандауды;

Осы мәселе бойынша бақылау олар борышкер төлем қабылетсіздігібасталғаны туралы білген немесе білуге тиіс болған сәттен бастап алты ай ішінде оны бакрот деп тану туралы сотқа жүгінбеу фактісін анықтау бойынша әкімшілерге қатысты жүргізеді.

Осы тармақ бойынша әкімшілердің қызметіне бақылау жүргізу мақсатында МКД бөлімшелері анықтау қажет;

кредиторлар алдында борышкердің төлем қабелетсіздігі(міндеттемесі) пайда болған күн;

борышкердің оны банкрот  деп тану туралы өтініш беруде алты ай мерзім өткен күн;

борышкерді банкрот деп тану туралы сот ісінің қозғалған күні;

борышкердің банкроттық рәсімінің бастамашысы;

Заңның 11 бабы 2-тармағының 1),2),3),4),5),6) тармақшаларында көзделген талаптарды орындамағаны үшін борышкердің кінәлі адамын субсидиарлық жауаптылыққа тарту талабымен әкімшінің сотқа жүгінбеу фактісін белгілеу кезінде, әкімшіге хабарлама жолданады.

Сондай-ақ  борышкердің кінәлі адамдарын субсидиарлық жауаптылыққа тарту туралы арызын жолдау,  қарау және залал сомасын өндір алу тәртібі және орындау барысына бақылауды жүзеге асыру тәртібі 2016 жылғы 31 тамызда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті бекіткен әдістемелік ұсынымдарымен көзделген.

Ордабасы ауданы бойынша Мемлекеттік   кірістер басқармасы 4 айдан асқан берешегі бар борышкерлер бойынша әдейі жасалған банкроттық белгілерін анықтау нәтижесі бойынша субсидиарлық жауаптылыққа тарту және залал сомасын өндіріп алу бойынша борышкерлердің басшылары мен құрылтайшыларын бюджет алдындағы берешектерін өтеуге  жауапкершілікпен қарауға шақырамыз.

Ордабасы ауданы бойынша  Мемлекеттік кірістер басқармасының «Өндіру және ұйымдастыру-құқықтық жұмыстар» бөлімінің басшысы Ә.Жүсіп